top of page

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

WWW.LIREXHT.COM

 

  1. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между “Лирекс Хай Тех” АД, ЕИК  204552553  и ползвателите  на уебсайта WWW.LIREXHT.COM, като съдържа регулация на условията за използване на уебсайта. Тези общи условия обвързват всички потребители на настоящия уебсайт.

   2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГАТА

Уебсайтът WWW.LIREXHT.COM е собственост на “Лирекс Хай Тех” АД /по-нататък „Дружеството“/, ЕИК 204552553. Дружеството е регистрирано по Закона за данък върху добавената стоиност с регистрация: BG204552553 .

2.1Данни за кореспонденция – email: e-shop@lirex.bgЦентрален офис в София - тел.: 02/ 9 691 691, адрес: Лирекс Хай Тех, п. код 1712, ж.к. “Младост 3” бл. 306. 

2.2Гаранционни сервизи – Общонационален безплатен телефон 0800 20 199; Главен сервизен център София email: support@lirex.bg, тел.: 02/9691 691, адрес: Лирекс Хай Тех, п. код 1712, ж.к. "Младост" 3, бл. 302, вх. 4;  Информация за нашите регионални сервизни центрове можете да намерите в меню „Сервиз“ на този уебсайт.

2.3Офиси – Лирекс Хай Тех разполага с централен офис в София и регионални офиси в цялата страна.

   3. НАДЗОРНИ ОРГАНИ

 

  • Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 тел.: (02) 91-53-518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

  • Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 933 05 65

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

  • "Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност;

 

  • "Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка;

 

  • "Доставчик" е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор;

 

  • "Стока" е движима материална вещ;

 

  • "Услуга" е всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ;

 

   4. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ

Уебсайтът WWW.LIREXHT.COM е платформа, чрез която ползвателите могат да се запознаят с предлаганите от Дружеството стоки и услуги. Уебсайтът е с информационен характер и посредством същия не може да бъде извършена директна покупко-продажба на стока или сключване на договор за предоставяните от Дружеството услуги. За да бъде сключен договор с “Лирекс Хай Тех” АД, Вие следва да се свържете с наш служител на посочените в този Уебсайт данни за контакт. Директно посредством Уебсайта Вие можете единствено да се абонирате за регулярни безплатни анализи. Регистрацията се осъществява чрез отваряне на меню „Новини“ и въвеждане на Вашия имейл адрес.

   5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

5.1. Права на ползвателя на Уебсайта:

5.1.1 Да разглежда съдържанието на Уебсайта;

5.1.2 Да изпраща запитвания относно предлаганите от Дружеството стоки и услуги посредством наличните на уебсайта форми за контакт;

5.1.3 Да се абонира за нашите регулярни безплатни анализи посредством меню „Новини“ на нашия уебсайт.

5.2. Задължения на ползвателя на Уебсайта:

5.2.1 Да не нарушава правата и свободите на гражданите, съгласно всички законови и подзаконови актове в Р. България и в европейските правила;

 

5.2.2. Да спазва интернет-етиката и правилата на позлване на настоящия Уебсайт;

 

5.2.3. Да не променя съдържанието на публикуваните на уебсайта материали както и да не възпроизвежда, копира или разпространява публично;

 

5.2.4.  Да уведомява незабавно Дружеството и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на настоящия Уебсайт;

 

5.2.5. Да не извършва злоумишлени действия.

 

5.3. “Лирекс Хай Тех” АД:

 

5.3.1.Да редактира съдържанието на уебсайта –условия за ползване, информация, снимки и др. 

5.3.2. Да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра, на който е разположен този уебсайт или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на “Лирекс Хай Тех” АД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба;

 

5.3.3.  Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”;

 

5.3.4. “Лирекс Хай Тех” АД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват този уебсайт;

 

5.3.5. Дружеството не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация;

5.3.6.“Лирекс Хай Тех” АД не гарантира непрекъснатото и безпроблемно ползване на сайта и не може да се ангажира отговорността му в случай на възникнали проблеми от това естество.

 

 

   6.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  1. В качеството си на администратор на лични данни съгласно Общ регламент относно защитата на данните, “Лирекс Хай Тех” АД е публикувало на настоящия уебсайт информация относно обработваните от нас лични данни. Моля, запознайте се със съдържанието й ТУК .

   7.ДОПЪЛННИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 

7.1. Дружеството си запазва правото да актуализира и изменя настоящите общи условия периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайтът функционира и условията за ползването му, или всякакви промени на законовите изисквания.

7.2. Дружеството и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на настоящите общи условия ще има действие спрямо Ползвателя ако последният не заяви в 14-дневен срок от публикуването им на този уебсайт, че ги отхвърля.

7.3. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

7.4На този уебсайт се съдържат линкове към други сайтове. Ние не носим отговорност за общите условия на уебсайтове, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

 

    8.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство на Република България. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

8.2. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия, които не могат да се решат по взаимно съгласие и по пътя на преговорите, се отнасят за решаване пред Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация, гр. София, п. код 1309, ул. Перник No: 97-99., ап. 2 въз основа на неговия Правилник.

8.2.  Настоящите общи условия са публикувани на 04.06.2020 г.

Общи условия
bottom of page